Македонското фармацевтско друштво

Секција за клиничка фармација- работна група за Онколошка фармација