МФД

Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и производна опрема

Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и производна опрема

Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и  производна опрема
Почитувани колеги
Институтот за фармацевтска технологија при Фармацевтскиот факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има чест и задоволство да ве
покани да учествувате на едукативниот настан
Добра Производна Пракса на помошни системи (HVAC, системи за вода) и
производна опрема
Теми кои ќе бидат обработени на едукативниот настан
–    Системи за производство и дистрибуција на вода за фармацевтска
употребa
•    Дизајн и квалификација
•    Мониторинг на системот за вода во редовното работење
–    Системи за греење, вентилација и климатизација (HVAC) во животниот
циклус на објектот
•    воспоставување кориснички барања,     проект/дизајн, изградба, пуштање во
работа/ квалификација
•    одржување на критичните параметри во чистите простории
–    Квалификација на опрема во фармацевтската индустрија
•    планирање, проектен менаџмент, подготовка на кориснички барања
•    FAT, SAT, квалификација (DQ, IQ, OQ, PQ)
•    контролни стратегии и документација
Повеќе информации за едукативниот настан можете да најдете во документот
во прилог на оваа порака.
Место на одржување: Фармацевтски факултет, Скопје
Датум и време на одржување: 21 и 22.03.2020, 10:00 часот
Котизација: 11.800,00 денари
Согласно потребите на индустријата, по завршување на семинарот на
22.03.2020 ќе биде направена евалуација на стекнатите знаења со цел
учесниците да добијат сертификат од организаторот.
Краен рок за пријавување: 10.03.2020 (пријавувањето трае до наведениот
датум)
Пријавувањето се врши на следната e-mail адреса :