МФД

Продолжување на рокот за поднесување на кратки трудови

Продолжување на рокот за поднесување на кратки трудови

Продолжување на рокот за поднесување на кратки трудови
Почитувани колеги,
Поради добиените барања, рокот за поднесување на кратки трудови за 7-миот Конгрес на фармацијата во Северна Македонија со меѓународно учество се продолжува до 15 јуни 2022 година.
Седмиот Конгрес на фармацијата во Северна Македонија со меѓународно учество ќе се одржи во Охрид, Македонија од 5 до 9 октомври 2022 година. Темата на конгресот ќе биде „Современите трендови во фармацијата – можности и предизвици“ ќе се состои од пленарни и поканети предавања како и кратки усни презентации и постер презентации
Детали за поканети предавања, пленарни предавања и сесии се достапни на веб-страницата на Конгресот http://congress.mfd.org.mk/en/home/
Поднесувањето на апстрактот е отворено до 15 јуни 2022 година и сите потребни информации може да се најдат на: http://congress.mfd.org.mk/en/call-for-abstracts/
Инструкциите за авторите се достапни на следниот линк:
Упатствата за поднесување кратки трудови се достапни на следниот линк:
Документ за поднесување шаблон во кој треба да се напише краток хартиен текст е достапен на: http://congress.mfd.org.mk/7-cpm-2022-template/
Пријавувањето е достапно на http://congress.mfd.org.mk/en/registration/
Сите доставени и прифатени кратки трудови ќе бидат објавени во посебно издание на Македонски фармацевтски билтен, кн. 68 (Suppl 1), 2022 година.
Контакт за научна програма и прашања поврзани со поднесување краток труд:
Проф. Марија Главаш Додов, претседател на Научниот комитет, е-пошта: magla@ff.ukim.edu.mk
Доц. проф. Маја Симоноска Црцаревска, секретар на Научниот одбор, е-пошта: msimonoska@ff.ukim.edu.mk
Ве молиме слободно споделете ја оваа информација со вашите колеги и соработници доколку мислите дека тие би можеле да бидат заинтересирани.
Сите со нетрпение очекуваме да се сретнеме во Охрид, Македонија